Denge Yatırım'da kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı

Denge Yatırım'da kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı
Denge Yatırım'da kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı

Denge Yatırım Holding A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımına ilişkin bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak, şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL (%500), artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 250.000.000 TL tutarındaki sermaye arttırımı ile A grubu hamiline yazılı paylar karşılğında sermaye artırımı oranında A grubu hamiline yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar karşılığında sermaye artırımı oranında B grubu hamiline yazılı pay çıkarılmasına, nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A grubu payların şirket ana sözleşmesinin 7. maddesine göre 'Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilecektir' kalan B grubu payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına, Borsa İstanbul A.Ş'de Birincil Piyasada süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı tebliğinin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yönetim kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128. 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan sermaye artırımından elde edilecek fonunu kullanımına ilişkin raporun onaylanmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca sermaye artırımı için hazırlanan beyanın onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve ana sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, bedelli sermaye artırımı işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi konusunda Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, iş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıçı'n yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı