Piyasadan haberler

Piyasadan haberler
Piyasadan haberler

· ALBRK, ALK… Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında mevcut organizasyon yapısında bulunan; Bilgi Teknolojileri iş ailesinin kaldırılmasına,"BT Strateji ve Yönetişim Müdürlüğü", "Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürlüğü", "Müşteri, Kanal ve Analitik Uygulama Geliştirme Müdürlüğü" ve "Analitik Çözüm Tasarımı ve Uygulama Servisi"nin kaldırılmasına,"BT Altyapı ve Operasyon Müdürlüğü “nün İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlanmasına karar verilmiştir.  · ANHYT… Şirketin 01.01.2021-31.01.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 104.040.979,55.-TL, hayat dışı 173.137,41.-TL olmak üzere toplam 104.214.116,96.-TL olarak gerçekleşmiştir. · BLCYT… Şirket 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, kurulun 20.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. · CEOEM… 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan "2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Organize ve Koordine Edilmesi ile Organizasyon içinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri" hizmetine ilişkin olarak bugün yapılan ihaleye Ortaklığı, katılmış ve teklif vermiştir. İhale Komisyonu, Ortaklığı 17.000.000 TL+KDV'lik nihai teklifinin Başkanlık onayına sunulmasının ve bu onaydan sonra sözleşme yapılmasının uygun bulunduğuna karar vermiştir. · DERAS… Bağlı Ortaklığı Havana Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. ve İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji San.ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılına ait Genel Kurulları yapılmıştır. Şirketlerimizin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için Yönetim Kurulu üye sayıları artırılmıştır. Diğer bağlı Ortaklığımız, Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.Tic.A.Ş.'nin Genel Kurulu da yasal süreç içerisinde yapılacaktır. · DIRIT… Şirket, 7256 Sayılı Kanun Kapsamında, SSK ve Vergi borçlarını yapılandırmıştır. · EGSER… Şirket Ege Seramik, seramik sektöründe üretici olarak bir ilki daha gerçekleştirmiş, ürünlerini günümüz pazarlama trendlerine uygun şekilde online olarak ulaşabilir hale getirmiştir. "Seramikte Moda Şimdi Online Satışta" sloganı ile www.egeseramikshop.com adresinde e-ticaret satışlarına başlanmıştır. Zengin ürün portföyünün yer aldığı e-ticaret sitesinde, Türkiye'nin her yerinden 7/24 seramik satın almak mümkün hale gelmiştir. Şirketimiz daha önce "EGE SERAMİK" mobil aplikasyonu ile eticaretsatışlarına başlamıştı.TeknolojiyeYapılanYatırımlarla, www.egeseramikshop.com online sa tış sitesiyle dijital kanallarına bir yenisini daha eklemiş oldu. · ESCOM… İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım AŞ’den alınan bilgiye göre;1.) Otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan Hubbox Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne %5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 09.07.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu. 2020 yılında 4 kat büyüme gösteren ve dünya çapında 770 yükselen IoT girişimi arasında en iyi iki firmadan biri seçilen HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %.5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına, 2.) Firmaların vardiyalı personel yönetim süreçlerini dijitalleştiren ve optimize eden Shiftplanner Teknoloji Anonim Şirketi girişimine 2.5 Milyon TL şirket değerlemesi üzerinden %5 oranında iştirak edilmesine Yönetim Kurulu 16.02.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.  · ESEN… Şirketin Yönetim Kurulunun 15.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Cem GÖÇMEN'in yerine Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın genel müdür olarak getirilmesine ve ayrıca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. · FRIGO… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin, ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak üzere 16.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. · GENTS… Rekabet Kurulu'nca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; daha önce yapılması planlanan ve ertelenen sözlü savunma toplantısının, 23.03.2021 tarihinde yapılmasına karar verildiği tarafa bildirilmiştir. Sözlü savunma toplantısına Şirket tarafından katılım sağlanacaktır.  · INFO, IYF… Şirket yönetim kurulunun 16.02.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile; Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, ana sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, alınacak izinleri müteakiben ana sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan kararı takiben SPK'ya uygun görüş verilmesi için başvuru yapılacaktır. SPK'dan onay alınmasını takiben Ticaret Bakanlığı'nın da izni alınarak yapılacak ilk genel kurul gündemine eklenmek suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. · INFO, IYF… Şirket 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020- 2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu çerçevede Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir. · KFEIN… Şirketin 16.02.2021 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020 Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır. · KRDMA, KRDMB, KRDMD… Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihli kararı ile, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılında sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben konunun yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.  · MAALT… Divan Talya Oteli'nin Yeniden Yapım Süreci 14.01.2021 tarihli özel durum açıklamasına, Talya Otel'in yeniden inşası ile ilgili olarak kesinleşen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali talebi ile açılan davada, yerel Mahkeme tarafından davanın reddi yönünde karar tesis edildiği ve karara karşı davacı tarafından Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu bilgisi verilmiştir. Söz konusu davada davacı tarafından istinaf yoluna başvurulduğu bilgisi edinilmiştir. Mevcut koşullar altında, 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yatırım planında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp; konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılara paylaşılacaktır. · MERIT… Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; Şirket 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayenin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.'na yükseltilmesine, Arttırılan 25.500.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,10 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 255.000.000 adet payın, nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,10 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,60 Türk Lirası fiyattan (1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla) kullandırılmasına, Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (gün) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı ve "Pay Senetleri" başlıklı 7 nci maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına, Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer ikincil düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği artırılan B Grubu nama yazılı pay senetleri bastırılmayıp kayden izlenecektir. Kaydileşme işlemini tamamlamayan ve halen ellerinde hisse senetleri bulunan ortaklarımızın, kaydileşme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kaydileşme işlemini tamamlayan ortaklarımız için, yeni payların kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına, İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve Genel Kurul'un toplanmasına kadar olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Üst Yönetimin yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. · NATEN… Şirketin Yönetim Kurulunun 15.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Cem GÖÇMEN'in yerine Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın genel müdür olarak getirilmesine ve ayrıca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.  · SEKFK… Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından verilen yazıya istinaden Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (Önceki Ünvanı : Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortakları A.Ş. (Şirket Egeli, Egeli GSYO) ile ilgili olarak; şirketin İngiltere'de kurulu bulunan General Tranding Systems Limited (GTS) unvanlı şirkete yaptığı iştirak yatırımlarının incelenmesi neticesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından hazırlanan 12.10.2020 tarih ve XIII-4/10-1 sayılı Denetleme Raporunda, 5237 sayılı TCK'nun 155/2 maddesinde tanımlanan güveni kötüye kullanma suçunun oluşması nedeniyle suç teşkil eden eylemlerden sorumlu olan Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Tan Egeli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir. Bu suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/183104 soruşturma numarasıyla soruşturma başlatılmıştır. İşbu dosyaya zarar görev olarak müdahale talebinde bulunulmuştur. · YKGYO… Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ekte yer alan tadil metni uyarınca onaylanarak şirkete iletilmiştir. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir. · YONGA… Firma ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında başlamış olan 2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 25.02.2021 Perşembe günü toplantı yapılacak olup ,yapılacak toplantı sonuçlarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Kaynak:A1 Capital

Hibya Haber Ajansı