Piyasadan haberler

Piyasadan haberler
Piyasadan haberler

AKCNS… Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, kayıtlı sermaye süresinin 5 yıllık dönem için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiştir. AKCNS… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 146.057.638 TL Konsolide Dönem Kârı elde edilmiştir. Kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılı Konsolide Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 115.043.393 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının şu şekilde dağıtılmasına, Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL İkinci Kâr Payı 95.398.074,11 TL Toplam Brüt Kâr Payı 104.970.427,52 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 9.539.807,41 TL Özel Yedek 529.853,54 TL Olağanüstü Yedek 3.304,53 TL Kar dağıtımının bu esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise; · Ortaklara dağıtılacak 104.970.427,52 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına, · Yasal kayıtlarda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 529.853,54 TL'sinin 2020 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; 3.304,53 TL' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, Böylelikle, 2020 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %54,83 (Brüt), %46,61 (Net) oranında toplam 104.970.427,52 TL Kar Payının 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. AKFGY… 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarda dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmayacağını gösterir Kâr Dağıtım Tablosu açıklaması ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921543 AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin 18 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde bahsi geçen değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti. 22 Mart 2021 tarihinde SPK başvurusu gerçekleştirilmiştir. 29 Mart 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen esas sözleşme tadil tasarısı SPK tarafından onaylanmıştır. AKSEN… Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarihli kararı uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planlamaları göz önünde bulundurularak, 2020 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2020 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 546.457.277 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar'ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. BRISA… Pay sahiplerinden gelen soru ve talepler üzerine, kar payı dağıtımı ve hak kullanımına ilişkin ilave açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketin 26 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, 29 Mart 2021 tarihi itibarıyla pay sahibi olan yatırımcıların sahip oldukları her 1 TL nominal değerli pay için % 80,7 oranında brüt kar payı ödemesine hak kazanacak olup, Şirket payları 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla kar payı hakkı olmadan işlem görecektir. Borsada işlem gören nitelikteki paylara ilişkin kar payı ödemeleri ise 1 Nisan 2021 tarihinde hak sahiplerinin yatırım kuruluşu hesaplarına geçecektir ALGYO… Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 29.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında, - Şirketin 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 330.185.303 TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 4.850.189 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, - Yıl içinde yapılan 1.125.000 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 326.460.114 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 50.232.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 4.701.200 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, - Kâr payı dağıtımına 24 Mayıs 2021 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  ANSGR… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 10.000.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı eklenmiş, konsolide olmayan bilançodaki 940.498 TL tutarındaki dağıtıma konu olmayan dönem karı düşülmüştür. Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları veya girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedi alınması için 35.000.000 TL fon ayrılmıştır. Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 214.503.405 TL dikkate alınacaktır. Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. BAYRK… 2020 ve önceki yıl karları için kar dağıtımı yapılmayacaktır. CELHA… Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olunan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dâhilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait Şirketin Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 8.131.158,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; söz konusu tutara 184.740,-Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 7.946.418,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı, - Vergi Mevzuatı ‘na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 7.893.631,66-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, - SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre oluşan 8.131.158,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, - Şirketin Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre oluşan 7.893.631,66-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması 29 Mart 2021 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır. DARDL… Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL) tarafından denetlenen 2020 yılı ve 2021 yılı hesap dönemlerine ait finansal tablolara göre sırasıyla 5.323.106 TL ve 91.870.821 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 2019 -2020 yıllarına ait dönem karlarının geçmiş yıl zararlarına mahsubu hususunun Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Genel Kurulda; 2019-2020 yılları bilançosunda yer alan kârların geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklifi 36.934.359,113 adet oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.  DARDL… Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul gündem maddesi, Genel Kurulda görüşülüp kabul edilmiştir. DGGYO… Şirketin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden (360.865.188) TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise (510.477.014,11) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen (510.477.014,11) TL dönem zararı ile SPK mevzuatına göre hesaplanan (360.865.188) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.859.260,056 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi. DITAS… İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır. Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" de dikkate alındığında 5.160.162,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadan 1.100,00,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 5.161.262,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise 11.789.266,27-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmaması neticesinde 11.789.266,27-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek; - "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın hesaplanmasında, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması, - Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.000,-Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,00'sı, net %5,10'u oranında olmak üzere, toplam 600.000,-Türk Lirası (brüt), 510.000,-Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, - SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 4.550.162,-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasına, - Şirketin Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 11.179.266,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına, ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş oy birliği ile kabul edilmiştir. DNISI… Şirketin 29.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 24 Şubat 2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin 24.06.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 8.613.135 TL'den, 381.998,82 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 8.231.136,18 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %30'una tekabül edecek şekilde 2.469.340,85 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 112.559,09 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 15 Nisan tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmişti. Ancak 19.03.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesi sebebiyle Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihli kar dağıtım önerisinde yer alan, Genel Kurul'a teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 18 Mayıs 2021 olarak tadil edilmesine karar verilmiştir. ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım AŞ’den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Artiox Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi'ne 7.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. Sanat yatırım platformu işleticisi Artiox, değerli sanat eserlerine blockchain teknolojisiyle küçük yatırımcıların da diledikleri miktarda online yatırım yapmasına, alım satım yapmasına imkan veriyor.  FADE… Şirketin 29.03.2021 Tarih ve 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 14.733.120 TL, yasal kayıtlara göre ise 7.629.147 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 7.247.690 TL'nin dağıtılabilir net dönem karından, 6.147.310 TL'nin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 13.395.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921332 GENTS… 2020 Yılı Faaliyet Raporumuzda bahsi geçen ve 2021 yılında devreye alınacağını öngördüğümüz Yenilenebilir Enerji üretimi ve Mengen Fabrika tesislerin çatılarının güneş enerjisi panelleri ile kaplanması projesinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve çalışılmaya başlanmıştır. Öngörülen teslim süresi 16-20 hafta – bedel 1.522.500 USD dir.  HEKTS… Esas Sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 400.000.000 TL ‘den 1.000.000.000 TL ‘ye çıkarılması hususu Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir. IEYHO… Yönetim Kurulunun 29.03.2021 tarihli 2020 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı: Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında net dönem kârı 80.306.668 TL, geçmiş yıl zararları 393.809.048,04 TL iken; TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarda net dönem zararı 9.900.910,56 TL, geçmiş yıl zararlarının 42.915.374,93 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulu, Genel Kurulun görüş ve onayına sunulmak üzere, Şirketin 2020 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, karar vermiştir. ISMEN, IYM… Genel Kurul'da kabul edilen dağıtılacak nakit kar payının brüt tutarı 355.000.000.-TL olup, bu tutarın net dağıtılabilir dönem karına oranı %37,93'tür. Genel Kurul'da dönem karından, Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacak girişim sermayesi yatırım fonu yatırımları için 109.000.000.-TL tutarında fon ayrılmasına karar verilmiştir. KONTR… Payların 01.04.2021 Tarihinden İtibaren İşlem Göreceği Pazar Hk. Borsa İstanbul A.Ş.' ne ; Pazarları Belirleme Kriterleri" arasında yer alan "likidite oranı"nın hesaplanmasında, "likidite oranı"nın işlem görmeye başlanılan ilk günler hariç tutularak hesaplanması, son bir yıllık aritmetik ortalamanın yerine medyan değerinin kullanılması veya pazar için geçerli fiyat değişim oranından yüksek değerlerin aritmetik ortalamada kullanılmaması yöntemlerinin önerildiği başvurulara istinaden; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, "Payların pazarlar arası dağılımına ilişkin dönemsel değerlendirme çalışmasının tamamlanarak söz konusu pazarlarda işlem görecek payların belirlendiği ve Borsa İstanbul Duyurusu ile ilan edildiği, ilgili duyuru ile ilan edilen dağılımın bir sonraki değerlendirme dönemine kadar geçerli olduğu, söz konusu listede herhangi bir değişiklik yapılamayacağı, yazıda yer verilen hususların uygun bulunması halinde sonraki değerlendirme dönemlerinde dikkate alınabileceği hususunda", şirkete bilgilendirme yapılmıştır. KRDMA, KRDMB, KRDMD… Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması hk… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921588 KRDMA, KRDMB, KRDMD… 2020 yılı hesap dönemi, yasal kayıtlarına göre dağıtılabilecek dönem karı bulunmamaktadır. Buna göre; 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiştir. MGROS… Şirketin 10.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklık Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya")'nın %99 hissesine sahip olan bağlı ortaklık Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye satışına ilişkin hisse devir sözleşmesinin imzalandığı ve işlem bedelinin vergiler hariç 39.161.132 Euro olarak belirlendiği duyurulmuştu. Söz konusu hisse devri tamamlanmış olup, işlem bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Bağlı ortaklığın satışından elde edilen söz konusu tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır. OLMIP… Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile yasal kayıtlara göre hesaplanan net dönem kârının dağıtımı önerisinin kabulüne ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. a) Şirket'in yasal kayıtlara göre 2020 yılı vergi sonrası net dönem karı 5.292.365,24 TL'dir ve geçmiş yıl zararları -134.206.020,50 TL'dir. b) Şirket'in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır. c) Bu hususları göz önüne alarak; Yönetim Kurulu, Şirket'in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımı yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. OSTIM… Sermaye artırımı sonrası Şirket'in sermayesi 133.404.250 TL'ye çıkmış olup; SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.Maddesi'nin 4.Fıkrası'na göre, Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarındaki ana ortaklığa ait öz sermaye tutarı olan 153.175.533 TL’nin esas alınması suretiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000 TL’den 765.000.000 TL.ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi için Şirketçe SPK'ya başvuru yapılmıştır. PAGYO… Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. Önemli: kar payı dağıtımı taksit sayısı ve tutarları temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihi değişiklik arz edecektir. İlgili hususlar Yönetim Kurulu kararları sonrası belirginleştikçe güncellenecektir. PENGD… Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yer alan şirketin mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi; bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak şirkete iletilmiştir. PRZMA… 17.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olunan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.  QNBFL… Şirketin 29/03/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 26 Şubat 2021 tarih ve 1267 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer alan 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketin, 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer alan 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 191.281 Bin TL dönem karından; 50.613 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 140.668 Bin TL ‘sının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. RAYSG… Şirketin 2020 yılında vergi sonrası elde ettiği 58.923.677 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2.946.184.-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması konusunda ve Kalan ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 11.195.499 TL'lık tutarın ise " mevcut özkaynak yapısının korunması" sebebi ile ortaklara kar payı şekilde dağıtılmayıp, 55.977.493 TL tutarın "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılması hakkındaki Yönetim Kurulu Kararını, Genel Kurul onayına sunmuş ve toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 3.500.000'a ulaşmıştır. TKNSA… Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir 5 yıllık süre için uzatılması, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi ve yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanı sıra elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiştir.  TKNSA… Şirketin 29.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin katılanların 59.620.651,61 TL olumlu oy ile oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir. TRILC… Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Aşı dolumu kapasite artışı İçin ithalatı gerçekleştirilen ilave flakon dolum hattı makina parkuru Türkiye'ye getirilmiş olup gümrük işlemlerini müteakip tesis yerleşimi gün içinde tamamlanmış olacaktır. Bu ekipman yatırımı sayesinde 60.000.000 doz /ay 720.000.000 doz yıl dolum kapasitesine ulaşılmıştır. ULUUN… Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 24.03.2021 tarihli toplantısında Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 43.282.290,00 TL' dir. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL'dir. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; - Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde %5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına, - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine, - 41.089.451,90 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. VERUS… Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Manisa ili Demirci ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 29.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketin Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 19 adete yükselmiştir. YUNSA… Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kar dağıtımı yazılı teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 10.013.838 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan brüt 10.013.838 TL kar payına ilave, 1.824.906 TL Geçmiş Yıl Karından, 11.230.753 TL Özel Fonlardan, 930.503 TL ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak, ortaklara dağıtılacak toplam 24.000.000 TL brüt kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.   Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı