Piyasadan haberler

Piyasadan haberler
Piyasadan haberler

AKYHO… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirket kimya ve yan sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere 23.110.000,00 TL sermayeli NANO KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirket tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 15.000.000,00 TL sermayeli SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına, Kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. BANVT… Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 15 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 12. maddesi uyarınca Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen 600.000 TL azami bağış tutarını aşan 4.146.640 TL tutarındaki aşan bağış miktarının onaylanmasına ve söz konusu hususun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu aşan bağış tutarı, sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle aşılmıştır. DERHL… Şirketin Yönetim Kurulu, ana faaliyet konusunun değişmesinden sonra yatırım olanaklarının araştırılması, mevcut ve potansiyel kaynakların en optimum şekilde kullanılabilmesi, gelecekte yatırım yapılabilecek sektörlerin saptanması ve her türlü plan ve projenin üretilebilmesi amacıyla, bir Yatırım Komitesi kurulmasına ve bir Yatırım Politikası oluşturulmasına karar vermiştir. DERHL… Şirket ile Consitex S.A. arasında süre gelen marka tescil davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından şirket lehine karar verilerek ret edilmiştir. Öte yandan, söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davası devam etmektedir. GARFA… Kayıtlı Sermaye Tavan Artışının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi… Şirketin 21.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, Esas Sözleşmenin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan artışına ilişkin değişiklik onaylanmıştır. GARFA… 2020 yılı kar dağıtımının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi… Şirketin 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirket esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 64.671.632,36-TL tutarındaki 2020 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 50.149.744,53-TL tutarındaki net dönem kârının, 2020 yılı dönem kârından hesaplanan 14.521.887,83-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması teklifi, 21.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. INVEO… 10.08.2020 tarihinde Karadağ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet lisansını alan iştirak FINVEO MN , iş planına uygun bir zamanlamayla hızla faaliyete başlamış, 25.03.2021 tarihinde Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, lisans kapsamını genişletmek için sermayesini artırmıştır. Şirketin uluslararası misyonu doğrultusunda, artan sermayesi ile Karadağ Sermaye Piyasaları Otoritesine lisans güncelleme başvurusu yapan iştirak, 20.05.2021 itibariyle Avrupa Birliği regülasyonuna paralel, Piyasa Yapıcılık, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi yetkisi alarak faaliyet kapsamını genişletmiştir. KONTR… 14.04.2021 tarihli açıklamada; Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group ,International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN, Lot I: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal İhalesi işinin 1.803.000 Euro bedel ile tarafımıza ihale edilmiş olduğu idarece bildirilmiş olup sözleşme imza aşamasına geçilmiştir, şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu, Söz konusu sözleşme imzalanmıştır. INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulu'nun 18.05.2021 tarihinde aldığı karara istinaden HOP Teknoloji A.Ş.' ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini; bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacağını ve bu tutarın şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için büyümesini hızlandırmak ve elektrikli skuter alımı için kullanılacağını ve bu finansmanın 2.490.480 TL'sinin şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmının ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde olacağını açıklamıştık. 19.05.2021 tarihteki açıklamaya istinaden HOP Teknoloji A.Ş. paylarında yapılacak olan %15.50 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 2.490.480 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiğini ise 21.05.2021 tarihinde kamuoyuna açıklamıştık. HOP Teknoloji A.Ş. ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, bugün (21/05/2021 tarihi) itibariyle Ankara Ticaret Odası tarafından tescil edilmiştir. MRGYO… Kar Payı Dağıtılmamasına Karar Verilmesi… Kar Payı Dağıtılmaması Hususu Genel Kurul Toplantısında Onaylanmıştır. MARTI… Kar Payı Dağıtılmamasına Karar Verilmesi… Kar Payı Dağıtılmaması Hususu Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. OSTIM… Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır. Şirket ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatın mimari proje çalışmalarına devam edilmektedir. OYLUM… Şirket, BİM marketler zinciri ile Oylum markalı yeni bir ürünün Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında satılması hususunda anlaşma sağlamıştır ve ilk ürün sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. PRKME… Geri Alım Programının Sona Ermesi… Şirketin Borsa İstanbul A.Ş’de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Pay Geri Alım Programının 1 yıllık süresinin dolması nedeniyle geri alım programı 21 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırılmıştır. Geri Alım Programının süresi boyunca Şirketçe herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir. Yönetim Kurulu'nun pay geri alımı gerçekleştirebilmesi için tekrar yetkilendirilmesi amacıyla hazırlanan yeni Pay Geri Alım Programı 5 Mayıs 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olup, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir. PRZMA… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Kararı… Şirketin 22.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında şu karar alınmıştır; Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançoda 9.060.781-TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda da 1.005.865,22- TL net dönem karı mevcuttur. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan kar'la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.  PRZMA… Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurulca Onaylanması… Söz konusu Esas Sözleşme tadili, Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. ULUUN… 06.04.2021 tarihinde yapılmış olunan özel durum açıklamasıyla Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.A.R.L.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi hususunda verilmiş olunan bağlayıcı olmayan teklifin kabul edildiği ve detaylı inceleme sürecine davet edildiğimiz Mediterra Capital Partners tarafından şirkete bildirilmiş ve kesin teklif öncesi son aşama olan mali ve hukuki incelemelerin (due diligence) başlatılmasına ve ivedilikle tamamlanmasına şirketçe karar verilmişti. Şirket Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda; mali ve hukuki inceleme sonucunda raporlarını ileten KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş ve Çalışkan Okan Toker Hukuk Bürosu ile Şirket Değerleme raporunu paylaşan Pragma Finansal Danışmanlık A.Ş 'nin analizlerini ve şirketin ilgili komitelerinin çalışmalarını değerlendirmiştir. Toplantı sonucunda Nihai teklif Mediterra Capital Partners'a iletilmiştir. VERUS… İştirak Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka Arzına Yönelik Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin SPK İzni Hakkında… Şirketin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ön izin başvurusunun, Kurul'un 06.05.2021 tarih ve 25/757 sayılı toplantısında olumlu karşılandığı hususu 21.05.2021 tarihli (bugün) üst yazı ile şirkete bildirilmiştir. YAYLA… 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… Şirketin 21.05.2021 tarih 2021/04 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında, 1. 2020 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolara göre 3.885.653 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarda 1.309,550,02 TL dönem zararı mevcuttur. 2. Yönetim Kurulu hesaplamalara göre kar dağıtımı yapılmamasının 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurula önerilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. YKB, YKBNK… Banka 367 gün vadeli 351 milyon ABD Doları ve 501 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 962 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 20 ülkeden 42 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,50 ve Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir.  NTHOL, MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde; vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda daha önce 3 gece olarak izin verilen "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak uzatılmıştır. Yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 4'ten 8'e çıkarılmıştır. Ayrıca sadece "Kapalı Devre Turizm" faaliyetleri kapsamında açık olan casinolar vaka sayılarına bağlı olarak ülke genelinde 10.06.2021 tarihinde tamamen açılacaktır.   Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler