Piyasadan haberler

Piyasadan haberler
Piyasadan haberler

AKBNK… 7 Temmuz 2021 tarihli açıklama ile Bankada yaşanan teknik sorun hakkında kamuoyuna bilgi verilmiş, ilgili birim ve teknoloji iş ortaklarının çözüm için çalışmalarına devam ettiği belirtilmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu kesintiler giderilmiş olup, hizmetler tüm kanallarda devam etmektedir. AKSEN… Şirket tarafından yayınlanan 28 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Mali Enerji Santrali'ndeki mevcut 40 MW kurulu güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün %85'i (17 MW) devreye alınmış olup, geri kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir. DARDL… Çanakkale boğazında gerçekleştirilen kara midye yetiştiriciliği tesisi planlanan 12 milyon harcamanın % 70 oranında gerçekleştirilmesi ile faaliyete alınmıştır. DIRIT… 30 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş tarafından şirkete yapılan finansal durumun iyileştirilmesi ve üretim faaliyetinin başlatılması yönündeki uyarısı üzerine alınacak tedbirlerin görüşülmesi adına en kısa sürede Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına ve bu toplantıda şirketin geleceği adına yapılacak, alınacak tedbir ve aksiyonların tespiti için bir yol haritası belirlenmesine karar verilmiştir. GLYHO… 31.12.2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verildi. GUBRF… Sermayesinin %40'ı Şirkete, %60'ı ise hakim ortak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arz çalışmalarına başlandığı 06.04.2021 tarihinde KAP aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu doğrultuda iştirak 08.07.2021 tarihinde aracı kurum vasıtası ile, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmuştur.  ITTFH… %100 Bağlı Ortaklık Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic. A.Ş. mülkiyetindeki; Konya İli Selçuklu İlçesi,Sille Mah.,42324 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı 5.106,26 mt2 yüzölçümüne sahip arsanın, alıcı Kemal Coşkun' a KDV dahil 8.525.000 TL (Sekiz milyon beş yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 08.07.2021 (Bugün) tarihinde "Taşınmaz Alım-Satımına İlişkin Protokol" düzenlenmiştir. Protokol gereği, satış bedelinin 100.000 TL'lik (Yüz bin Türk Lirası) kısmı "Kaparo" olarak tahsil edilmiştir. Bakiye 8.425.000 TL (Sekiz milyon dört yüz yirmi beş bin Türk Lirası) taşınmaz üzerindeki takyidatların kaldırılmasına müteakip tapu devrinden önce Şirket banka hesaplarına havale edilmesi suretiyle ödenecektir. Tapu devri, satış bedelinin tamamının ödenmesine müteakip gerçekleştirilecektir.  KLGYO… Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde revize edilerek uzatılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmış olup ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. SEKUR… Ticaret Bakanlığınca , Etilen Polimer plastik ambalaj atıklarının ithalini yasaklayan ve 2 Temmuz 2021 tarihinde uygulanmaya başlayan Tebliği'nin Şirket hammadde teminine herhangi bir etkisi yoktur. Şirketin hammadde temini orijinal girdilerin satın alımı yolu ile sağlanmaktadır. TKFEN… Grubun Bağlı Ortaklıklarından Tekfen Ventures L.P.'nin Finansal Yatırımlar hesabı altında takip edilen portföy yatırımlarının gerçeğe uygun değer hesaplaması sonucunda oluşan değer artışının 2021 yılı 6 Aylık ara dönem net karı üzerinde, yapılacak sınırlı denetim öncesi hesaplanan ve kamuya açıklanan yıllık beklentiler içerisinde olmayan yaklaşık 150 Milyon TL ilave etkisinin olacağı beklenmektedir. METUR… Şirketin 03.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında şirketin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 18.000.000 TL'den 54.000.0000 TL'ye çıkarılmasından elde edilecek fonların bir bölümünün Şirket sermayesinde yüzde 32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC) ile ortaklaşa alınan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsada şirket tarafından bir konut projesi geliştirilmesinde kullanılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda hazırlanan 03.05.2021 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" KAP'ta yayınlanmıştır. Konut projesi geliştirilmesi için, söz konusu "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"da belirtilen esaslar dahilinde BCC ile "İnşaat Yapım Sözleşmesi" imzalanmıştır. Toplam inşaat alanının yaklaşık 5.000 m2 olması ve Bodrum ilçesinde talep edilen lüks konut özellikleri dikkate alındığında inşaatın birim m2 maliyetinin 6.000 TL olması öngörülmektedir. Bu çerçevede toplam inşaat maliyetinin 30.000.000 TL olması hesaplanmıştır. Konut projesinde inşaatın tamamını Şirket yapacak, ayrıca projenin finansmanı Şirkete ait olacaktır. Şirket, proje ve inşaat işlerinde tek yetkili olacaktır. Projede üretilen konutlar, Şirket ile BCC'nin projede katlandığı arsa dahil maliyetler dikkate alınarak paylaşılacaktır. Paylaşım oranının belirlenmesinde, Şirket açısından arsa alımı için katlandığı maliyet ve inşaat maliyetleri, BCC için arsa alım maliyeti dikkate alınacaktır. İnşaat maliyeti henüz kesin olarak ortaya çıkmadığı için Şirket ile BCC arasında bir "geçici paylaşım oranı" belirlenmiştir. İnşaat maliyetinin 30.000.000 TL olarak hesaplanması, arsa maliyetinin toplam 38.920.000 TL olması dikkate alındığında; "geçici paylaşım oranı" Şirket için yüzde 71,8, BCC için yüzde 28,2 olarak hesaplansa da ''geçici paylaşım oranı" Şirket için yüzde 72,5, BCC için yüzde 27,5 olarak uygulanacaktır. İnşaatın tamamlanıp maliyetin kesinleşmesini müteakip, arsa alımı ve inşaat için katlanılan maliyetler, paranın zaman değerinin dikkate alınması nedeniyle, Yurt İçi ÜFE ,TÜFE ortalaması baz alınarak endekslenecek ve "nihai paylaşım oranı" belirlenecektir. Daha önce "geçici paylaşım oranı" dikkate alınarak yapılan paylaşımda "nihai paylaşım oranı" dikkate alınarak denkleştirmeye gidilecektir. "İnşaat Yapım Sözleşmesi"nin imzalanmasının ardından, inşaat ruhsatının alınması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, inşaat ruhsatının alınmasının ardından kapsamlı inşaat çalışmalarına Muğla İli Bodrum İlçesindeki inşaat izinleri ile ilgili düzenlemeler nedeniyle ancak 2021 yılı Ekim ayında başlanabilmektedir. TSK, TSKB… Banka Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 116,000,000 Euro ve 55,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 8 Temmuz 2021 tarihinde imzalanmıştır. VERTU… Şirketin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 'nin halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 08.07.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur. YBTAS… Şirketin 08.07.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtım önerisi olarak; Şirketin sürekli gelişimi ve sürdürülebilir kar dağıtımı amaçlarıyla ve tüm pay sahiplerinin menfaatlerini koruma ilkesi gözetilerek herhangi bir kar dağımı yapılmamasının önerilmesine karar verilmiştir.   Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı