Resmi Gazete başlıkları

Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Yönetmeliği –– Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/5) –– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/6) –– Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-29, 30, 31, 32, 33 ve 34 Sayılı Kararları YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/10, K: 2020/67 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2016/13328 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2018/9459 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2018/20175 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı