Yeşil Yatırım'da sermaye artırım kararı

Yeşil Yatırım'da sermaye artırım kararı
Yeşil Yatırım'da sermaye artırım kararı

Yeşil Yatırım Holding A.Ş, sermaye artırım kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, şirket faaliyet ve yatırımlarının artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 243.250.000 nakit (bedelli) olarak (% 3.603,70 oranında) artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına, yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların borsada işlem görmeyen nitelikte, B grubu payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkının kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra pay kalması durumunda kalan payların tamamının 3 işgünü içerisinde halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına, şirketimizin ana hissedarı Kamil Engin Yeşil'in sermaye artışında payına isabet eden 88.763.258 TL sermaye taahhüt borcundan (Yeni Pay alma hakkı kullanım bedellerinin) şirkete nakden konulan fonlar nedeni ile oluşan ve muaccel nitelikteki şirketimizden olan 36.757.366 TL tutarındaki alacağının mahsup edilmesinin kabulüne, SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına, bedelli sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin genel müdürlük tarafından takip edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı